Rangkuman Materi Struktur Atom UTBK TKA (KIMIA)

Posted on

A. Struktur Atom

     1. Partikel Dasar Penyusun Atom
          Atom tersusun dari :

    • Proton   : partikel bermuatan positif
    • neutron  : partikel netral
    • elektron : partikelbermuatan negatif

Proton dan neutron terdapat dalam inti, sedangkan elektron berada dalam luar inti.

   2. Lambang Atom / Notasi Atom

Pengertian Nomor Atom dan Nomor Massa beserta Contohnya - Materi Kimia  
Keterangan :
X = Tanda atom unsur
A = Nomor massa = Jumlah proton + neutron
Z = Nomor atom   = Jumlah proton = Jumlah elektron

3. Bilangan-bilangan Kuantum

Tempat kedudukan elektron dalam atom ditentukan oleh bilangan kuantum. Ada empat bilangan kuantum yaitu :

a. Bilangan kuantum utama (n)
Menunjukkan letak elektron pada kulit atau tingkat energi utama.
n = 1 disebut Kulit K              n = 5 disebut Kulit O
n = 2 disebut Kulit L              n = 6 disebut Kulit P
n = 3 disebut Kulit M             n = 7 disebut Kulit Q
n= 4 disebut Kulit N 

b. Bilangan kuantum Azimut (l)
Menunjukkan letak elektron dalam subkulit, bentuk orbital dan sub tempat energi elektron

c. Bilangan kuantum magnetik (m)
Menunjukkan orientasi orbital dalam ruangan dan juga menunjukkan banyaknya orbital pada sub kulit.

d. Bilangan kuantum spin (s)
Menunjukkan arah putaran elektron dalam orbital Pada orbital maksimum terdapat dua elektron dengan arah yang berlawanan. s berharga -1/2 dan +1/2.

Hubungan bilangan kuantum l, m dengan sub kulit, jumlah orbital dan jumlah elektron maksimum dalam orbital.

4. Konfigurasi Elektron

Untuk mengetahui susunan atom-atom tata ruang elektron dalam atom perlu diikuti aturan sebagai berikut :

a. Aturan Aufbau
Pengisian orbital oleh atom elektron sesuai dengan energi relatifnya; orbital dengan energi lebih rendah akan terisi elektron lebih dahulu.

b. Aturan Hund 
Elektron tidak akan berpasangan sebelum orbital dengan energi setingkat terisi.

c. Larangan Pauli
Dalam atom tidak boleh ada 2 elektron yang mempunyai keempat bilangan kuantum sama. Jika 2 elektron yang mempunyai keempat bilangan kuantum sama dan 2 elektron menempati orbital yang sama, maka kedua elektron ini harus berbeda bilangan kuantum spinnya.
Contoh :
2He : 1s²                   elektron 1, n = 1, l = 0, m = 0, S = + 1/2
                                   elektron 2, n = 1, l = 0, m = 0, s = – 1/2

Akibat larangan Pauli ini, tiap orbital hanya bisa diisi oleh 2 elektron.

Perkecualian :
a. No. atom : 24, 29, 41, 42, 44, 45, 47, 78, 79 s terluar s¹
b. No. atom : 46, s terluar s°

Contoh : No. atom 24, bukan (Ar) 3d^4 4s² yang benar (Ar) 3d^5 4s¹
                No. atom 29, bukan (Ar) 3d^9 4s² yang benar (Ar) 3d^10 4s¹
Karena pada umumnya susunan penuh dan 1/2 penuh relatif lebih stabil.